Guangming Online> Picture

Scenery of Gold Buddha Mountain scenic spot in SW China's Chongqing

CHINA-CHONGQING-KARST LANDSCAPE (CN)

Tourists visit the Gold Buddha Mountain scenic spot in southwest China's Chongqing, Aug. 20, 2019. (Xinhua/Liu Chan)

[ Editor: Shi Ruoqi ]