Guangming Online> Picture

Tourists visit Yaolin karst cave in Tonglu County, China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-TONGLU-KARST CAVE-SCENERY (CN)

Tourists visit the Yaolin karst cave in Tonglu County, east China's Zhejiang Province, Aug. 25, 2019. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: Shi Ruoqi ]