Guangming Online> Odd

Sunset scenery in Washington D.C.

U.S.-WASHINGTON D.C.-SUNSET

A plane is seen during sunset in Washington D.C., the United States, Feb. 17, 2020. (Xinhua/Liu Jie)

[ Editor: ZY ]