Guangming Online> Odd

Super moon seen across China

Super moon seen across China

A super moon is pictured in Beijing, capital of China, March 10, 2020. (Xinhua/Chen Jianli)

[ Editor: WPY ]