Guangming Online> Pet

In pics: black swans in Niugangshan Park of Fuzhou

In pics: black swans in Niugangshan Park of Fuzhou

A pair of black swans swim in the Niugangshan Park of Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, March 17, 2020. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: ZY ]