Guangming Online> Odd

Egrets forage at estuary wetland of Minjiang River in Fuzhou

CHINA-FUJIAN-FUZHOU-BIRDS (CN)

Two egrets forage at the estuary wetland of the Minjiang River in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, April 19, 2020. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: ZY ]