Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of spring flowers across China

Aerial photo taken on Feb. 21, 2021 shows tourist viewing flowers in Zhuyuwan scenic area in Yangzhou, east China's Jiangsu Province. (Photo by Meng Delong/Xinhua)

[ Editor: Zhang Zhou ]