Guangming Online> Editor’s Pick

People enjoy cherry blossoms in Guizhou

Photo taken on Feb. 22, 2021 shows people enjoying the scenery of cherry blossoms at Sanjiang Town of Jinping County in Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Photo by Peng Zeliang/Xinhua)

[ Editor: Zhang Zhou ]