Guangming Online> Editor’s Pick

Monorail train runs past blooming flowers at Chongqing metro line 2

A monorail train runs past blooming flowers at Fotuguan section of Chongqing metro line 2 in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 23, 2021. (Xinhua/Liu Chan)

[ Editor: Zhang Zhou ]