Guangming Online> Culture

Rural scenery in China's Gansu

Aerial photo taken on May 22, 2021 shows a tea garden in Kangxian County, Longnan City, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

[ Editor: JYZ ]