Guangming Online> Picture

Scenery of lotus ponds in Jinan, Shandong

Aerial photo taken on July 3, 2021 shows the lotus ponds in Suma Village of Baiyunhu in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]