Guangming Online> Life

Scenery of snow-covered Wolf Mountain Scenic Spot in E China’s Jiangsu

Scenery of snow-covered Wolf Mountain Scenic Spot in E China’s Jiangsu

Photo taken on Jan. 26, 2018 shows the scenery of snow-covered Wolf Mountain Scenic Spot in Nantong, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Xu Congjun/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]