Guangming Online> Pet

Wild rhesus macaques on Huaguo Mountain, E China's Jiangsu Province

Wild rhesus macaques on Huaguo Mountain, E China's Jiangsu Province

Photo taken on Jan. 11, 2021 shows the wild rhesus macaques on Huaguo Mountain, Lianyungang City, east China's Jiangsu Province. Hundreds of wild rhesus macaques forage and inhabit there. (Photo by Zhu Defu/Guangming Picture)

[ Editor: WXY ]