Guangming Online> Pet

Macaques seen in Jinfo Mountain, SW China's Chongqing

Macaques seen in Jinfo Mountain, SW China's Chongqing

Photo taken on Jan. 31, 2021 shows macaques in Jinfo Mountain scenic area in Nanchuan District, southwest China's Chongqing Municipality. (Photo by Qu Mingbin/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]