Guangming Online> Culture

Yao ethnic dance competition held in Jiangyong, C China's Hunan

瑶族舞 迎佳节

Women of Yao ethnic group perform during a Yao ethnic dance competition held to celebrate International Women's Day in Jiangyong County, Yongzhou City, central China's Hunan Province, March 7, 2021. (Photo by Tian Rurui/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]