Guangming Online> Picture

Herons seen in Lyuliang City, N China

A heron is seen in Fangshan County of Lyuliang City, north China's Shanxi Province, March 11, 2021. (Xinhua/Zhan Yan)

[ Editor: Zhang Zhou ]