Guangming Online> Picture

Models present creations of Grace Chen during China Fashion Week in Beijing

Models present creations of Grace Chen during the China Fashion Week in Beijing, capital of China, March 31, 2021. (Xinhua/Chen Jianli)

[ Editor: Zhang Zhou ]