Guangming Online> Life

Scenery of paddy fields in Yongfeng, E China's Jiangxi

Scenery of paddy fields in Yongfeng, E China's Jiangxi

Aerial photo taken on June 9, 2021 shows paddy fields in Yongfeng County, Ji'an City, east China's Jiangxi Province. (Photo by Liu Haojun/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]