Guangming Online> Life

Summer scenery in Xianju, E China's Zhejiang

Summer scenery in Xianju, E China's Zhejiang

Aerial photo taken on June 11, 2021 shows the beautiful scenery after rain in Xianju County, Taizhou City, east China's Zhejiang Province. (Photo by Wang Huabin/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]