Guangming Online> Picture

Scenery of lotus ponds in Jinan, Shandong

Aerial photo taken on July 3, 2021 shows lotus flowers at the Baiyunhu national wetland park in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]