Guangming Online> Life

Bridge renovated in SE China's Zhejiang

Bridge renovated in SE China's Zhejiang

Photo taken on July 12, 2021 shows the Zhoudai Bridge renovated and coated in white in Zhoushan City, southeast China’s Zhejiang Province. (Yao Feng/Guangming Picture)

[ Editor: WXL ]