Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Morigele River in Hulun Buir, N China

Photo taken on July 21, 2021 shows the Morigele River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)

[ Editor: Zhang Zhou ]