Guangming Online> Life

Cormorants and fisherman attract tourists in E China

Cormorants and fisherman attract tourists in E China

Photo taken on Mar. 10, 2018 shows a fisherman and cormorants at Hongze Lake Wetland Scenic Spot in Hongze, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Zhang Lianhua/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]