Guangming Online> Life

Farmers busy working in E China’s Jiangxi

江西职业农民带薪种田

Photo taken on May 6, 2018 shows farmers busy working in farmland in Yongfeng County, east China’s Jiangxi Province. (Photo by Liu Haojun/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]