Guangming Online> Life

Scenery of 1,000-year-old ancient village in E China’s Jiangxi

江西分宜:千年古村韵悠长

Photo taken on May 7, 2018 shows the scenery of a 1,000-year-old Jieqiao Village in Xinyu, east China’s Jiangxi Province. (Photo by Zhao Chunliang/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]