Guangming Online> Picture

Amazing scenery of Huangguoshu Waterfall in SW China’s Guizhou

黄果树瀑布迎来丰水期

Photo taken on June 4, 2018 shows the amazing scenery of Huangguoshu Waterfall in Anshun City, southwest China’s Guizhou Province. (Photo by Chen Xi/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]