Guangming Online> Life

Farmers busy working in S China’s Guangxi

寒露时节农事忙

Photo taken on Oct. 8, 2018 shows farmers busy working at Limu Village in Hezhou City, south China’s Guangxi. (Photo by Liao Zuping/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]