Guangming Online> Life

Snow-covered Kongtong Mountain attracts tourists in NW China’s Gansu

Snow-covered Kongtong Mountain attracts tourists in NW China’s Gansu

Photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of snow-covered Kongtong Mountain in northwest China’s Gansu Province. (Photo by Xu Zhenhua/ CNSPHOTO)

[ Editor: Zhang Zhou ]