Guangming Online> Life

Fishermen busy harvesting fish in E China’s Qingdao

山东青岛:新年首渔迎丰收

Photo taken on Jan. 2, 2019 shows fishermen busy harvesting fish in Qingdao, east China’s Shandong Province. (Photo by Wang Haibin/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]