Guangming Online> Life

Night scenery attracts tourists in E China’s Jiangsu Province

Night scenery attracts tourists in E China’s Jiangsu Province

Photo taken on Jan. 8, 2019 shows the amazing night scenery of Nianhua Bay in Wuxi, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Yang Bo/ CNSPHOTO) [ Editor: Zhang Zhou ]