Guangming Online> Life

Spring scenery of Poyang Lake

Spring scenery of Poyang Lake

Photo taken on April 8, 2019 shows beautiful scenery of Poyang Lake in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (photo: Fu Jianbin/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]