Guangming Online> Culture

Jiangsu University held folk culture festival

Jiangsu University held folk culture festival

Students experience folk culture festival at Jiangsu University in Zhenjiang, Jiangsu Province, May 19,2019.(Photo by Yang Yushe/Guangming Picture)

[ Editor: WPY ]