Guangming Online> Culture

Miao people celebrate Tiaoxiang Festival in S China’s Guangxi

Miao people celebrate Tiaoxiang Festival in S China’s Guangxi

Miao people celebrate Tiaoxiang Festival in Weijiang Township, Longsheng, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, August 14, 2019. Local Miao people celebrate their traditional Tiaoxiang Festival to pray for good weather, grain harvest, and safety. (Pan Zhixiang/Guangming Picture)

[ Editor: Shi Ruoqi ]