Guangming Online> Life

Beautiful red leaves of Qixia Mountain in China’s Jiangsu

Beautiful red leaves of Qixia Mountain in China’s Jiangsu

People visit the spectacular red leaves of Qixia Mountain in Nanjing, China’s east Jiangsu Province, on Nov. 24, 2019. (Yang Suping/Guangming Picture)

[ Editor: ZY ]