Guangming Online> Life

Winter view of Changxin, E China's Zhejiang

Winter view of Changxin, E China's Zhejiang

Photo taken on Nov. 28, 2019 shows the beautiful scenery after rain in Changxing County, Huzhou City, east China's Zhejiang Province. (Tan Yunfeng/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]