Guangming Online> Life

Scenery of Zhangzhou, SE China's Fujian

Scenery of Zhangzhou, SE China's Fujian

Photo taken on Nov. 30, 2019 shows the beautiful scenery of the Jiulong River in Zhangzhou, southeast China's Fujian Province. (Ji Chunhong/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]