Guangming Online> Editor’s Pick

Farmers pick tea leaves at tea garden in Zhejiang

Aerial photo taken on March 4, 2021 shows farmers picking tea leaves at a tea garden in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province. (Photo by Li Suren/Xinhua)

[ Editor: SRQ ]