Guangming Online> Picture

Scenery of lotus ponds in Jinan, Shandong

Aerial photo taken on July 3, 2021 shows the Baiyunhu national wetland park in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]