Guangming Daily Correspondent Station in Moscow, Russia

Yang Zheng

Tel: 007 499 243 1778

E-mail:yangzheng_1952@yahoo.com.cn

yangzheng_2002@yahoo.com