Guangming Daily Correspondent Station in Prague, Czech Republic

Xia Maosheng

Tel:004 202 414 455 50

E-mail:maoshengxia@hotmail.com